კიდევ ერთი მოგებული საგადასახადო დავა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართლიანად არ დააკმაყოფილა შემოსავლების სამსახურის სარჩელი ათი პირის ერთმანეთის  ცრუმაგიერ პირად ცნობისა და მათთვის 250 000 ლარის დაკისრების  თაობაზე. სასამართლომ სრულად გაიხიარა მოპასუხე მხარის პოზიცია, რომ ცრუმაგიერ პირად ცნობის საფუძველი მაშინ არსებობს, როდესაც პირი გამოყენებულია საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის თავის არიდების მიზნით. ფაქტობრივად არსებულ ორ ან მეტ პირს შორის განხორციელებული ოპერაცია მიმართული უნდა იყოს სართო მიზნის მიღწევისკენ, თუმცა ამავდროულად ეს მიზანი უნდა წარმოადგენდეს საგადასახადო ვალდებულების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღინისძიებისგან თავის არიდებას.

By | 2019-08-30T15:19:01+00:00 აგვისტო 30th, 2019|სიახლეები|0 Comments